Hovedside

Kurs og fagutvikling

Henvisning

Ventetider

Rehabilitering - DAG

Rehabilitering - DØGN

Rehabilitering - GRUPPE

Egenbetalte tjenester

Faggrupper

For fagpersoner
   kontakt

Brukerutvalg

Kosthold

Utleie

Bilder
 

 

 

 


  

 

                                                                                          

                                                                                                                                                                           

 

Henvisningsrutiner

Fremgangsmåten for å søke seg til et opphold er forskjellig ut i fra hvem som sender henvisningen.

Sykehus

  • Pasienter som har behov for et rehabiliteringsopphold etter behandling på sykehus kan henvises direkte til oss av sykehuset.

Sykehusavdelingen kontakter vårt inntakskontor direkte – tlf. 61 19 92 62 evnt. vårt sentralbord - tlf. 61 19 91 00.

Fastlege

Henvisning fra fastlege og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliterings-institusjoner i og utenfor Helse SørØst skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enhet ( RKE ) ved Sunnaas sykehus HF. Når du søker i det nasjonale adresseregisteret skriv:  RKE i søkefeltet.

Veiledning elektronisk henvisning

Når en søknad er behandlet av RKE og innvilget ift. rett til rehabilitering på spesialist- helsetjenestenivå, videresendes denne til Steffensrud. Her blir søknaden behandlet av vårt inntaksteam bestående av; legespesialist, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og booking-ansvarlig. Inntaksteamet legger til grunn følgende inntakskriterier ved vurdering av søknader:

  • vi må ha et relevant rehabiliteringstilbud for pasientens behov/sykdomsbilde

  • pasienten må ha behov for rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå

  • pasienten må ha et rehabiliteringspotensiale

  • pasienten må være motivert for aktiv rehabilitering

  • Ved behov for utvidet assistanse i ADL-funksjoner, avklares dette før oppholdet starter. 

Den endelige avgjørelsen på om et opphold blir innvilget blir tatt av inntaksteamet ved institusjonen. Når en henvisning blir godkjent av inntaksteamet blir pasienten kontaktet direkte med tildeling av tidspunkt for opphold.

Ved avslag sendes henvisningen tilbake til RKE som følger saken videre.

For ytterligere informasjon om Regional koordinerende enhet

For ytterligere informasjon om ReHabiliteringstelefonen

For ytterligere informasjon om våre ventetider

Egenandeler

Pasienten må selv betale en egenandel på kr 140,- pr døgn, begrenset oppad til kr 2.025,- for hele oppholdet. Mer informasjon om egenandelstak 2, finner du på helsenorge.no  

For mer informasjon om opphold ta kontakt med oss.

Pasientreiser

 

 

Copyright 2006 Steffensrud Rehabilitering AS                       
Webdesign og utvikling www.vestvik.as

 

 

 


Uteaktivitet